Sample 2C2Ia Grade One Filipino

Posted: June 19, 2011 in Teachers Tools..

I. Layunin

            A. Kasanayan

                        1. Masiyahan sa pakikinig ng kuwento.

                        2. Masagot ang mga tanong tungkol sa kuwento

                        3. Makilala at matukoy ang tunog /i/ kung nasa unahan, gitna, hulihan

                        4. Mabigkas nang wasto ang tunog /I/ /i/

                        5. Mapagsama at mabasa ang /i/ upang makbuo ng pantig, salita, parirala

                            at pangungusap

                        6. Mabasa ang mga pantig, salita, parirala at pangungusap

                        7. Magamit ang mga salitang gamitin sa pangungusap

                        8. Maisulat namg wasto ang maliit at malaking titik Ii, pantig at salita

           

B Mga Estratehiya

                        1. Pagbasa nang malakas

                        2. Ugnayang Tanong Sagot (UTS)

                        3. Pinatnubayang Pagbasa at Pag-iisip

                        4. Paghinuha

                        5. Paghula       

C. Pagpapahalaga

                        Kahalagahan ng Payo ng Magulang/Guro, Pagkamasunurin

 II. Paksang Aralin                

            A. Kuwento: “Ingat, Ines Ingat Ka!”

                 Kuwento ni: Kate Abellera

                 Iginuhit ni: Elmer Cruz

            B. Kasanayan sa Pag-unawa: Pagsagot sa mga tanong, Paghinuha,

                 Pagsunod-sunod ng mga pangyayari, Pagbibigay ng hula, Paghahambing

            C. Istruktura ng Wika: Ito ay _____________.

                                                 Iyan ay _____________.

                                                 Iyon ay ____________.

            D. Pagkilala: Simula, gitna at huling tunog ng Ii sa salita

            E. Pagsulat: Pagsulat ng malaki at huling tunog ng Ii sa salita, parirala at

                 Pangungusap

            F. Sanggunian: BEC-PELC Unang Baitang

            G. Kagamitan: big book, mga tunay na bagay, mga larawan, plaskard, tsart, kard 

                 Ng mga titik Ii, awit

 III. Gawain sa Pagkatuto

            A. Panimulang Gawain

                        1. Pagbigkas ng tugma “Ako ay may Alaga”

                        2. Pagtsek ng takdang aralin

                        3. Pagsasanay

                                    Sabihin ang ngalan ng bawat larawan.

                                    Tingnan p. 66

                        4. Balik-Aral

            B. Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagbasa

        1. Gawain Bago Bumasa

                                    1.1 Pagganyak

                                                a. Pag-awit

                                                            Ikot-ikot p. 66

                                                b. Pagpapakita ng mga larawan at pangungusap                                                                 tungkol

                                                    dito. P. 67

                                                            Ano ang nakikita sa larawan?

                                                            Ano ang nasa larawan?

                                                            Masarap ba ito?

                                                            Sino ang nasa larawan?

 

                                                c. Pagpapakita ng Big Book

                                                            Sabihin ang pamagat ng kuwento.

                                                 d. Pagganyak na tanong

                                                            Alamin kung bakit kailangang mag-ingat si Ines?

                        2. Gawain Habang Bumabasa

                                    2.1 Unang pagbasa ng guro nang tuloy-tuloy

                                    2.2 Pangalawang pagbasa ng guro ng kuwento habang                                                            nagbibigay

                                          ng tanong sa mga bata upang malaman kung nauunawaan                                              ng  mga bata ang kuwento.

                                                            Ingat, Ines Inagat Ka! P. 68-69

                           3. Gawain Pagkatapos Bumasa

                                    Pangkatin ang mga bata sa apat at bigyan ng inihandang                                                gawain

                                    ang bawat pangkat.p. 69-72

                                    Pangkat 1- Iguhit ang mga binili nina Aling Isabel sa palengke.

                                    Pangkat 2- Iayos ang mga larawan upang mapagsunod-sunod ang

                                                       mga pangyayari sa kuwento.

                                    Pangkat 3- Lagyan ng tsek ang mga larawang iyong inaakala.

                                    Pangkat 4- Isadula ang gusto ninyong pangyayari naganap                                           sa

                                                       kuwento.

 

                        4. Pag-uulat ng Bawat Pangkat

                                    a. Anu-ano ang mga binili ni Aling Isabel at Ines sa palengke?

                                    b. Naaalala pa ba ninyo ang buong kuwento?

                                    c. Si Ines ay naglakad nang hindi tumingin sa daan kaya siya                                             ay nadapa. Kung hindi nadapa si ines ano pa kaya ang                                                      maaaring  nangyari sa kanya?

                                    d. Panoorin natin ang pangkat 4 sa pagsasadula ng bahaging  

                                        nagustuhan nila sa kuwento.

 B. Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagbasa

           1. Gawain Bago Bumasa

                        Sino sa inyo ang may kaibigan? Namamasyalba kayo ng inyong kaibigan?Halimbawang sainyong pamasyal ay nanganib ang kanyang buhay, tutulungan ba ninyo siya? Bakit? Ipakita ang Big Book. Itanong: Ano ang inyong nakikita sa pabala? Ipalarawan ito.Sabihin na ang pamagat ng kuwento ay “Osa, may akda na si Amrel Janna, gayundin anf gumuhit ng mga larawan na si Elmer Cruz. Pag-usapan ang pamagat at itanong sa mga bata kung bakit ganito ang pamagat ng kuwento. Hingin anf ideya ng mga mag-aaral tungkol sa maaaring silang karansasang hindi malilimutan tungkol sa kanilang kaibigan.

Sabihin: Babasahin ko sa inyo ang aklat at sa bay-sabay nating aalamin ang tunay na nangyari sa kuwento ni Osa. Ngunit bago ko ito basahin sa inyo,aalamin muna natin ang kahulugan ng mga salitang mahirap maintindihan na ginamit sa kuwento.

 !.2 Pag-hawain ng Sagabal:

  1. pagguho

Ipakita ang larawan ng gumuhong bundok sa isang bayan sa Leyte o saan mang lugar.Gamitin sa pangugusap ang salitang pagguho at itanong sa mga mag-aaral kung ano ang kahulugan nito. Maaring bigyan ng pahiwatig ang mga bata.

 

  1. nawalan ng malay-(isasakilos ng guro)

 1.3 Pagganyak na Tanong

Paano iniligtas ni oso si Osa?

2. Gawin Habang Bumasa

Bubuksan ng guro ang big Book at babasahin ang kuwento habang ipinakita  ang bawat pahina.Maaring magtanong ang guro habang bumabasa upang maseguro na nakasusunod sa pagbasa ang mga mag-aaral nang may pang-unawa.

 a.Unang pagbasa ng guro nang tuluy-tuloy

b.pangalawang pagbasa ng guro ng kuwentong habang ibinibigay ang mga tanong sa kanang  bahagi na makatutulong upang hulaan ng mag bata ang susunod n mangyayari sa kanilang pag-uanawa sa kuwento

 

 

 

 

 

F. Pagsulat

          1. Ipakita ng guro ang tunog /I/ /i/. Isulat sa pisara ang titik Ii.

                        2. Ipakita rin sa plaskard at ipabigkas.

                        3. Ipasulat ang titik sa hangin, sa upuan at sa pisara.

                        4. Ipasulat sa sulatang papael ang malaki at maliit na titik Ii.

 

IV. Pagtataya

           A. Isulat ang unang tunog ng ngalan ng mga larawan. P. 81

                        B. Bilugan ang huling tunog ng ngalan ng mga larawan. P. 81

                        C. Ikahon ang salitang naiiba ang huling tunog.

                                    1. bati              bali                  iba

                                    2. pala             puti                  suki

                                    3-5 p.81

 V. Takdang Aralin

                    1. Gumuhit ng mga bagay na nagsisimula sa tunog /i/ at isulat ang                               ngalan nito.

                     2. Magsanay sa pagsulat ng malaki at maliit na titik Ii sa                                                      inyong sulatang papel.

                                    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s